Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for klienter hos:
Psykoterapeut Michael Freudendal
Rudbølvej 8
2650 Hvidovre

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (Klient) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.

Behandling af oplysninger:
I forbindelse samtaler med dig som klient indsamler og behandler jeg en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger:
Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig).
Almindelige kategorier af personoplysninger:
· Navn, evt. adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
· Journaloplysninger, skrivelser til andre, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
· Mails som er sendt til mig, vil blive slettet senest inden for 1 måned efter modtagelse.

Formål:
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
· Psykoterapeutiske forløb med dig.
· Supervisions forløb.
· Udarbejdelse af attester (kun med dit samtykke) til brug for f.eks. egen læge, Psykiater, Sociale myndigheder eller jobcentre mv.
· Afregningsformål.
· Overholde mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

Dokumentationspligt.
Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og  juridisk hjemmel for behandlingen.
Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Frivillighed:
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor.

Kilder:
I nogle tilfælde modtager vi personoplysninger om dig (kun med dit samtykke) fra andre personer, f.eks. egen læge, Psykiater, Sociale myndigheder eller jobcentre mv. Jeg behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger:
I det omfang det er nødvendigt for det konkrete forløb du har hos mig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
· Der videregives oplysninger til, andre personer, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt forløb (kun med dit samtykke).
· Du har som patient adgang til at se dine egne oplysninger på forespørgsel til mig personligt.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger:
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
· Til brug for de almindelige klient forløb indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
· Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
· Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke klient forløbet forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere:
Dine personoplysninger i forhold til betaling, behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af mig. Mine databehandlere er p.t.
Re//Vision
Kabbesholmvej 5
2700 Brønshøj

Opbevaringsperiode:
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe Jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål. Der kan opstå tilfælde hvor Jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder:
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt:
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.